ETIKA AY

AYMARA

http://www.etika.com
4.1.1998

11G11 A

Q"IP PACHAN ARKIRINAKAN ARUWIPA

AIHS - Guami
Traducido por Eli P. Cazas c.

Suma Iusa, Chiqa Taq Chamani

k"uyapt'apxitaya!
Jisukristu, yanapapxita, qispiyapxita!
Qullan Ajayu, irpapxita!

Qullan Arkanjilanaka, jiwas laiku tuwasipxam ayñacht'ayañatak taq q"urun yant'anakapa!
Qullan Anjilanaka, yanapir yanapapxita!
Qullan Anjilanaka Imirinaka, imt'apxit q"urun taq lasiunakapatxa!

Iliasamp Hinukumpixa, k"uyapt'apxitaya!
Qullan P"ansisku, mayachapxita!
Taq Qullananak Chiqanaka, Yatirinaka, Arqirinaka, Iusan arup apirinaka, Jallallanaka, Wirjinanaka, Aukinaka, Jacha Yatirinak Ijlishata, jiwas layk Lup'ipxamaya!

Alaj pachankir Aukisa. Sutimax qullatapanaya. Inkap jiwasar jutpan. Munañamx luraspanaya, uk"amaraki uraqins alajpachansa. Jich ur churapxit sap urut jiwas t'ant'a. Manunakasatx pirtunapxita, uk"amarak manuninakasar pirtunapxarakiwa. Jan walinakar jan jalaqtayapxistati. Q"urutx irparapxita. Uk"amapanaya.

Q"ispiyatam Iusaxa, Maria, k"uyan p"uq"ata, jumampiw Tataxa, tajpach warminakatx jumataw qullanaxa, purak achumax qullanaraquiwa, Jisus. Qullan Maria, Iusan Taykapa, Jiwas layk lup'imaya, juchararanakata, jich jiwañpachansa. Uk"amapanaya.

Qullan Maria, arjatapxita!

11G11 B

SUMA IUSA, CHIQA TAQCH'AMANI

 

Suma Iusa, chiqa taqch'amani

k"uyapt'apxitaya!
Jisukristu, yanapapxita, qisayapxita!
Qullan ajayu, pujjt'ayapxita!

Qullan arkanjilanaka, jiwas layk nuwasipxamaya qurunakan tak irqñanakap sayt'ayapxamaya!
Qullan anjilanaka, yanapt'añatak yanapapxitaya!
Qullan anjilanakar, jatirinaka, imapxit, ñanq"an taq yant'anakapatxa!

Iliasa hinukunpixa, k"uyaptapxita!
Qullan panchisku, mayachapxita!
Qullananak chiqanaka, yatimnaka, arqirinaka, aru apirinaka, jiwirinaka, wirainanaka, auqinaka iglesia yatirinaka, lup'ipxamay jiwas layku!

Qullan María, wawanakamatx lup'imaya, qullan María, k"uyapayapxita! (Himno, como Kyrie eleison, ortodoxo)

 

Retour Index Aymara - - - Retour ETIKA Start