ETIKA

CIBEMBA

http://www.etika.com
31.10.1998

11P

WE SHIFWE WABA MU MULU

 

 

We Shifwe waba mu mulu, Shina lyobe licíndikwe.
Ubufumu bobe bwise.
Fyonse fyo watemwa fibe muno calo nga mu mulu.
Utupele lelo cakulya cesu ca nshiku shonse.
Utubelelyo luse ku masambi yesu, filya twaba no luse ku bantu abatucusha.
Wileka tuwile mu fibi.
Utulubule ku fibi.
Amen.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start