ETIKA CL

CREOLE

http://www.etika.com
18.10.1997

11P

PAPA NOU

 

 

Papa nou ki nan Sièl-la,
Sé pou yo réspékté non ou,
Sé pou yo rékonet sé ou ki roua,
Sé pou volonté ou fèt sou tè-a tankou nan Sièl-la.
Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jodi-a.
Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné moun ki fè nou ki chòy.
Pa kité nou pran nan pièj,
Min délivré nou ak sa ki mal.
Amen.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start