ETIKA KIL
11P

KILUBA

www.etika.com
1.7.2001

Peter Coryllis

TATA WETU
WAFUTULWILWE KUDI BANKAMBO

Congo, Zaire.
Trad.: Momonka

 

Tata wetu wafutulwilwe kudi Bankambo.

Dijina dyobe dyafutulwilwe.

Bumuntu bobe bwalembakanibwe.

Kiswa mutyima kyobe kyapelelwe.

Lusa lobe lwa nenenwe bibi.

Mulu wimutumbijibwe ntumbo.

Ino pano pantanda wafininwe lukeno.

Bidibwa byetu bikonekanga pa mwanda bubi bwetu bwitutyibe nsingo.

Pano pantanda pashele enka pabipyamambo.

Batwe bonso tudi mu bubi.

Ke onkapo pa kukambakanibwe na kutompibwa.

Ino twadimine kutompibwa, tudibapangwe ne babumvu.

Bubi kebwadipo ne mfulo.

Uketunyongololanga AbeTata ye pa mwanda mwine onkwisadila.

Amba kilongololwe monka.

Texte en francais english - deutsch

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM