ETIKA KIR

KIRUNDI

www.etika.com
1.7.2001

11P

DAWE WA TWESE

Kirundi = Staatssprache von Burundi, gesprochen von Hutu und Tutsi; weicht nur mundartlich von Kinyarwanda, der Staatssprache von Ruanda, ab

 

Dawe wa twese uri mw´ijuru.
Izina ryawe ni rininahazwe.
Ubwami bwawe nibukwire hose.
Ivy´ushaka ni bigirwe kw´isi nko mw´Ijuru.
Uduhe ivyukurya bidukwiye uyu musi.
Uturekurire ibicumuro vyacu, nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi.
Ntudutererane ibitwosha nabi.
Yamara dukize akabi.

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM