ETIKA APOKALIPSZIS http://www.etika.com

1998.3.29

90A13 A harmadik fatimai titok  
90A13A Aposztázia  

Fr. Michel de la Sainte Trinité biztos abban, hogy a harmadik fatimai titokban különféle nemzetek és földrészek hitbeli válságáról van szó, a Bibliában említett nagy hitehagyásról, az aposztáziáról.

(Fr. Michel de la Sainte Trinité: El Misterio del Tercer Secreto de Fatima (II), L.A.U.T., Toledo, 4-9-1997)

Ciappi kardinális, megh. 1997-ben, közölte barátunkkal, a salzburgi Baumgartner professzorral, amit neki mint személyes és közeli barátnak, XII. Pius mondott:

"A harmadik titokban többek között megjövendölték, hogy a nagy hitehagyás az egyház legmagasabb köreibõl fog kiindulni!"

(Egy német apokalipszis-szakértõ, Dr. G., kézírásos közlése az ETIKA részére, postabélyegzõ kelte: 1998.2.5.)

 
90A13B Az üzenet  
90A13B1 Az emberek javuljanak meg  


Az emberek javuljanak meg és kérjenek bocsánatot bûneikért.
 
 
90A13B2 Ima, áldozat, engesztelés  


A keresztények abban állítólag felszólítást kaptak az imára, az áldozathozatalra és a mások helyetti engesztelésre.

("Dolomiten", 1997 június 10.)

 
 
90A13B3 Bánat, ima  

Albino Luciani bíboros, az 1978-ban 33 napig uralkodó pápa, 1977-ben Fatimában járt és utána összefoglalta, hogy lényegében mit üzen számunkra Fatima:

1.Meg kell bánnunk bûneinket és nem szabad az Urat újra és újra megbántanunk.

2.Imádkozni! Az ima az Istennel való kommunikáció eszköze. Az emberek közti kommunikációs eszközök, mint a TV, rádió, mozi és sajtó manapság túltengnek, és úgy tûnik, mintha ki akarnának szorítani az imádságot. "Az egyik megöli a másikat", mondták. Ez úgy látszik igaznak bizonyul.

3.Imádkozzuk a rózsafüzért!

4.A pokol létezik, és oda lehet kerülni. Fatimában a Szûzanya a következõ imádságra tanított: "Jézusunk, bocsásd meg bûneinket, ments meg minket a pokol tüzétõl, s vidd a mennybe a lelkeket." Ezen a világon sok fontos dolog van, de semmi sem fontosabb, mint példamutató élettel kiérdemelni a mennyet. Ezt nem Fatima mondja, hanem az Evangélium...

(Mt 16,26)

("pur-magazin" 6. évfolyam, 9. szám, 1992 május 4., 75 éve Fatima, különkiadvány)

 
 
90A13B4 Megóvni a szerencsétlenségtõl  


Mária nem azért jelent meg Fatimában, hogy minket az elkövetkezõ szerencsétlenség képeivel megrémítsen, hanem hogy megõrizzen a rémségektõl, mely ma az egész világot megrázkódtatja.

(feltehetõen Burger plébános, "Das Neue Groschenblatt", 11. évf., 11. szám, 1981. november)  
 
 
90A13C Oroszország felajánlása 1984-ben megmentette a világot az atomháborútól Interjú Lucia nõvérrel a portugál Christus "ABC" folyóiratból, Madrid:
"Dolomiten" Bozen

Aldo Parmeggiani sajtótájékoztatója és kommentárja: ETIKA90A13C

Lásd még a spanyol szöveget sajtószemlével: ETIKA E90A13C.

 
 
90A13D A diplomáciai változat Manfred Adler: A fatimai "harmadik titok", Pro Fide Catholica, Pf. 22. D-8968 Durach


 

A "Neues Europa" c. hetilapban 1963. október 15-én megjelent cikk Louis Emrich-tõl, a harmadik fatimai titok politikai-diplomáciai változatáról szól. A cikk egy része feltehetõen valódi, egy része pedig hamisítvány. Manfred Adler, a tapasztalt pap és újságíró véleménye szerint az alábbi mondatok valódiak lehetnek:

     


Lucia nõvér, a ma már több mint 90 éves fatimai látnok, egyszer azt mondta valakinek, aki a harmadik fatimai titokról kérdezte:

"Meg van írva az Evangéliumban és az Apokalipszisben (Jelenések Könyvében), olvassátok!"

A jelenleg is Portugáliában, Coimbra közelében, szigorú klauzúrában élõ karmelita nõvér elárulta Fuentes atyának, hogy a Szûzanya világosan közölte vele:

"A világ végsõ idejét éljük."

(L.A.U.T., 1997. szeptember 4-i adása, Fr. Michel: El misterio del tercer secreto de Fatima, 19. oldal)

"Lassanként megismerik a titkot, fokozatosan."

("Betendes Gottesvolk", Wien, 126. szám, 2/1981)

 
 
     

 

A rózsafüzérrõl nevezett Miasszonyunk 1917. július 13-án Cova da Iria-ban Lúciának és Jacintának három részbõl álló titkot mondott el. Végül ezt mondta: "Ne mondjátok el senkinek. Francisconak elmondhatjátok." Francisco, a harmadik látnok gyermek ugyanis nem hallotta a Szûzanyát, csak látta, hogy beszél. Csak késõbb kapta a még ma is élõ Lucia Máriától az engedélyt, hogy a három titok közül kettõt megismertessen a világgal. Az egyik a pokol látomása, a másik Szûz Mária Szeplõtelen Szívének, mint az örök kárhozattól való megmentés eszközének kinyilatkoztatása; ezenkívül a kommunizmus elterjedésének ismertetése, ha az emberek nem teljesítenék a Szûzanya kéréseit. A harmadik titkot azonban Lucia megõrizte szívében. Amikor azonban 1943-ban súlyosan megbetegedett és életveszélybe került, Leiria akkori püspöke Dom José Alves Correia da Silva, Dr. José Galamba de Oliveira kanonok kíséretében 1943. szeptember 15-én felkereste Lúciát Tuy-ban. A megbeszélés fõ tárgya a püspök kívánsága volt, hogy Lucia a titok harmadik részét... foglalja írásba. Amikor Galamba megkérdezte Lúciát, hogy miért nem tárja fel a titoknak ezt a részét, Lucia azt felelte, hogy ezt azonnal megtenné, ha a püspök ehhez hozzájárulna...

Biztonsággal feltételezhetõ, hogy Lucia, felgyógyulása után 1943/44 újév táján gyóntatója, Antonio Garcia segítségével elvégezte ezt a feladatot. Már 1944. január 9-én közölte Garcia a leirai püspökkel, hogy a megbízatást teljesítették és a titok leírását lepecsételt borítékban õrzik.

(Emmeram Ritter: "Bote von Fatima", Regensburg, 39. évf., 7-8. szám, 1981 júli/aug.)

 
   
     


 

Találgatások szerint... a harmadik világháborút, vagy a világvégét jelentették volna be.

("Dolomiten", 1984.11.12.)
 
 
 
     

Többször utaltunk arra, hogy az egyéni katasztrófák sokasodása, és az aids-tõl az alzheimer-kórtól kezdve a családok és nemzetek felbomlásán és pusztulásán át a természet tönkretételéig már mind apokaliptikus jelenség. Lásd "Kinder retten die Welt" és Apokalipszis ma címû írásainkat.

Sok gyógyíthatatlan beteg, rabszolgává tett, emberi méltóságától megfosztott ember, aki a kétségbeesés és a halál között tengõdik, valószínûleg egy atomháborút nem is tekintene olyan szörnyûnek, hanem inkább kínjai végeként élné meg.

Mons. Capovilla-nak ezért igaza van, amikor egy újságíró kérdésére, hogy vajon a fatimai titok valami "félelemkeltõ" közlést tartalmaz-e, azt válaszolta: "Nemrég egy családot látogattam meg. Az apa meghalt, öt vagy hat gyermek van. A bátyja megkérdezte, hogy mi a helyzet a fatimai titokkal, mi fog történni? Most halt meg a testvére; gyermekeket hagyott hátra, egy üzemet... Miért keresnénk a bajt másutt? Mi rossz érheti még? A természetnek korlátai vannak. Elegendõ a mindennapi élet, ami tele van problémával."

(Mons. Loris Francesco Capovilla nyilatkozata Marco Tosattinak, "La Stampa", Torino, 1997.10.20.)

 
 
 
   


 

Egyesek szerint a harmadik fatimai titok "az emberiség jövõjének apokaliptikus víziójáról" szól, mások szerint az "Egyház jövõjével" kapcsolatos.

(Olasz sajtójelentések 1981. május 14., ANSA hírügynökség)

P. Alonso-val egyetértésben Fr. Michel de la Sainte Trinité úgy gondolja, hogy a harmadik titok szövege "konkrét célzásokat tesz az Egyházon belüli hitbeli válságra és a pásztorok hanyagságára". Sõt ezen túlmenõen szól még "az Egyház szívében dúló belsõ harcról és a legfelsõbb egyházi hierarchia súlyos csõdjérõl".

(Fr. Michel de la Sainte Trinité: El Misterio del Tercer Secreto de Fatima (II), L.A.U.T.; Toledo, 1997.9.4.)

H. H. Manfred Adler:

A harmadik fatimai titokban az igaz hitrõl és az igaz hit megsemmisítésérõl van szó. Ha ennek a kinyilatkoztatásnak a súlypontját a szörnyû katasztrófákra helyezzük, melyeket állítólag ebben a titokban a Szûzanya megjövendölt volna, akkor az csak egy átlátszó elterelõ manõver lenne. Ugyanis szörnyûbb katasztrófákról, mint amilyeneket az ismert jövendölésekben a Szûzanya már közölt, a harmadik titokban sem lehet szó. Ezenkívül ilyen katasztrófák elõrejelzése nem lenne elegendõ ok a 3. titok agyonhallgatására.

Az igazi ok nem ez. Ottaviani kardinális errõl jobb felvilágosítást ad. A következõket mondta: Amit a 3. titokban Mária állítólag felfedett, azt Õ sohasem mondhatta. Az akkori hitvédelmezõknek tehát a 3. titok egy hihetetlen üzenet volt. Most tehát lehet töprengeni. Hogy a hit hanyatlásáról van szó, azt tudjuk néhány magas tisztségviselõtõl, akik - a titok ismeretében - általánosságban nyilatkoztak errõl. Némelyek bizonyos hasonlóságot látnak a Szûzanya egyik kijelentésével, La Salette-ben: "Róma lesz az..." Mások tudni vélik, hogy Szûz Mária megjövendölt egy bekövetkezõ "elvetemült" zsinatot, s elõre megmondta, hogy ennek az Egyházra nézve rossz következményei lesznek. E mellett szólna még a megkívánt végsõ közlési idõpont is (1960). Ha megismertették volna a világgal a 3. titkot, akkor a II. Vatikáni Zsinatot még meg lehetett volna akadályozni. De mindezek csak spekulációk. Amikor a 3. titokról szóló írásomat elkészítettem, az utolsó változatot még nem ismertem.

Ám e hihetetlennek tûnõ üzenet tartalmának lényegét joggal láthatjuk a hit elvesztésében, és ha e magyarázat helyes, akkor indokoltan feltételezhetjük, hogy itt azoknak a hitehagyásáról van szó, akiket Isten ennek a hitnek hivatalos tanítójául rendelt. Mert ha "tömegek" hitehagyásáról lenne szó, akkor nem lett volna ok arra, hogy a 3. titkot a nyilvánosság elõl eltitkolják.

(H.H. Manfred Adler, író - és ennek a kérdésnek egyik legjobb szakértõje -, az ETIKA részére írt 1998.3.19-i levelébõl.)

 
 
 
   


A harmadik titkot Lucia csak a második világháború alatt foglalta véglegesen írásba.

(Sajtójelentés 1992.5.9., dpa)

Tudjuk, hogy Lucia egyszer utalt a Jelenések Könyve VIII-XIII. fejezeteire.

(Fr. Michel de la Sainte Trinité: El Misterio del Tercer Secreto de Fatima (II), L.A.U.T., Toledo, 1997.9.4.)

Lucia nõvér Fatimáról beszél, fordította Kondor Lajos atya, Postulaçäo, Fatima, 1977.

Manfred Adler: Das "dritte Geheimnis" von Fatima, Pro Fide Catholica, Postfach 22, D-8968 Durach

Fr. Michel de la Sainta Trinité: El Misterio del Tercer Secreto de Fatima (II), L.A.U.T., Toledo, 1997.9.4.

 
 
   

A Legszentebb Szûz azt mondta nekem, hogy a démon (ördög) arra törekszik, hogy döntõ csatát robbantson ki a Szent Szûz ellen.

(Lucia nõvér 1957-ben P. Fuentes-nek, Fr. Michel fenti mûve alapján.)

Szûz Mária utolsó titka egy szörnyû titok, de igaz és üdvös.

Megéljük Szûz Mária Szeplõtelen Szívének diadalát!

A hûséges és hatalmas Szûz - Virgo fidelis és Virgo potens - beteljesíti csodálatos ígéreteit.

(Fr. Michel fenti mûve alapján)

 
 
   

1941-ben Lucia nõvér azt mondta, hogy jelenleg nem szabad a titkot közölnie.

(Fr. Michel de la Sainte Trinité, El misterio del Terver Secreto de Fatima (I))

A dokumentumot Leiria-ban, Lissabon-ban és Leiria-ban õrizték felbontatlanul és lezárva adták át XXIII. János pápának. Õ elolvasta, mindent megértett, jóllehet portugál nyelven írták, és a levéltárba helyeztette megõrzésre.

XXIII. János és VI. Pál pápák kijelentették, hogy a világnak errõl nincs közölni valójuk. Amit a fatimai üzenetrõl tudni lehet, az elegendõ a megmeneküléshez és az üdvösséghez.

(Emmeram Ritter: Bote von Fatima, Regensburg, 39. évf., 7/8 sz., 1981. júli/aug. 13.)

A szöveget 1951-ben Rómába küldték.

(Alberto Cosme do Amaral, Leiria püspöke, olasz sajtó szerint, 1981. május 14. ANSA)

1957-ben a Vatikán a fatimai püspöktõl bekérte a "harmadik titok" szövegét. A levél április 16-án érkezett meg Rómába. (Ez az idõmeghatározás megegyezik Fr. Michel-ével.) Kérdés, hogy XII. Pius olvasta-e a szöveget. Nagy a valószínûsége, hogy nem. Lucia mindenesetre nagyon csalódott volt, hogy "sem a jók, sem a rosszak" nem törõdnek a Szûzanya üzenetével. Ottaviani bíboros és Msgr. Capovilla azt mondják, hogy amikor 1959-ben, egy évvel XII. Pius halála után XXIII. János pápa a titkot tartalmazó levél borítékát felnyitotta, az le volt pecséttel zárva.

(A. Hohensinn plébános: "A 13.", 1992.5.13., 13. o.)

1959. augusztus 17-én XXIII. János pápa P. Paolo Philippe-tõl megkapta a Szent Officiumban õrzött levelet... Azt mondta: "Fenntartom magamnak a jogot, hogy gyóntatóatyámmal (Mons. Alfredo Cavagna) együtt olvassam el." Valóban néhány nap múlva együtt olvasták el. De mivel az olvasás a nyelvi fordulatok miatt nehéz volt, az államtitkárság portugál fordítóját, Mons. Paul José Tavares-t (késõbb Makau püspöke) hívták segítségül. Ezután ismertették a levél tartalmát a Szent Officium és az államtitkárság minden felelõs személyével és még néhány más személlyel. A levél olvasása után a pápa egy személyes megjegyzést fûzött hozzá, amelyet titkára, Msgr. Capovilla vett át, s beletette a titkot tartalmazó borítékba... VI. Pál pápa... Feltehetõen olvasta a "titkot".

(Msgr. Capovilla feltehetõen 1977. június 12.:"Kinder von Fatima", Francesco és Jacinta Marto boldoggá avatási perének lapja, 1977.6.5., idézet a "Betendes Gottesvolk"-ból, Wien, 2/1981)

Abban az évben (1960) az akkori pápa, XXIII. János, néhány bíborossal együtt kinyitotta a levelet - amint mondják, az arcán az ijedtség félreérthetetlen jeleivel.

(Sajtójelentés, 1981.5.15., Ügynökség)

 
 
90A13P Portugália  

Portugália meg fogja õrizni a hit dogmáját.

(Alfred Tyrel írja az üzenet tartalmáról könyvében: Le Profezie di Malachia, Torino 1978, 107. o.)

"A fatimai titok - Lehet, hogy Portugáliáról szól a titok?" Egy könyv címe, melyet Dr. P. Jose Geraldes Freire 1977-ben adott ki. A szerzõ olyan személyekre hivatkozik, akik ismerik a titkot. Véleménye szerint a titok azokra az eseményekre vonatkozik, melyek Portugáliában 1959 óta napjainkig lejátszódtak.

("Betendes Gottesvolk", 126. szám, 2/1981)

 
 
90A13S Büntetés Lucia nõvér, Msgr. Balducci

Lucia nõvér már 1957-ben óvta az embereket attól, hogy "lábbal tiporják a szentségeket és megvessék a büntetést, mely egyre közeledik, mert megmaradunk az érzékiség, a hitetlenség és a materializmus állapotában."

("Dolomiten", 1997. június 10.)

Egy nagy büntetés következik be a világra a 20. század második felében... A Sátánnak sikerül nagy tudósokat rávennie, hogy olyan fegyvereket fejlesszenek ki, amelyek képesek néhány perc alatt az emberiség nagy részét elpusztítani.

(Msgr. Balducci ír a Szûzanya ilyen üzenetérõl 1917-ben a pásztorgyermekeknek az "Osservatore della Domenica"-ban, idézi a "Neues Groschenblatt" 12/1978)

 
 
90A13T A nyilvánosságra hozatal idõpontja  

Lucia nõvér szerint a titkot az õ halála után vagy legkésõbb 1960-ban kellett volna nyilvánosságra hozni. Ennek következtében el lehetett volna hárítani olyan veszélyeket, melyek most az Egyházat sújtják.

(Olvasói levél Florian Giacomelli, A-6456 Obergurgl, "Der 13.", 1993. február 13.)

 
 
90A13U Világvége  

... mindig újra folynak a találgatások, hogy a világvége jövendölésérõl van szó...

(Sajtójelentés, 1981.5.4., Agentur)

Újra és újra pontos világvége-idõpontot feltételeznek.

(Sajtójelentés, 1981.5.15., Agentur)

 
   
90A13V Vatikán Lucia nõvér

...fontolgatások,... hogy az ördög átveszi a hatalmat a Vatikánban.

("Südwestpresse" 1981.5.4., Agentur)

A 84 éves ágostonrendi atya, Davide Falcioni, exorcista a Vatikánban, nemrég papságának gyémántjubileumát ünnepelhette II. János Pál pápával együtt, Castelgandolfoban egy kora reggeli misén. A pápa egy sereg pap közepén talált rá és koncelebrációra hívta. A mise után - így számoltak be az olasz újságok - a pápa tréfásan megkérdezte, hogy a Vatikánban is vannak-e ördögök. "Azt válaszoltam neki", mesélte a páter, "igen, Szentatyám, sokan vannak."

(Das Neue Groschenblatt, 10/1997)

 
 
90A13W További részletek Állásfoglalások stb.
90A13W1 A béke üzenete Joao, Leiria püspöke

A fatimai üzenet lényegében anyai üzenet, a lelkek megújításának szolgálatában. Fatima nem ad igazat a képzelt világkatasztrófák hamis prófétáinak. Fatima nem süllyedhet le a szörnyû háborúk szenzációéhes hirdetõinek szintjére. Még kevésbé irányíthatja üzenetét, mely lényegében a béke üzenete, egy bizonyos ország ellen.

(Dom Joao Pereira Venancio püspök a kölni dómban, 1966. november 16.)

Fatima üzenete ezért nem a halál üzenete, nem felhívás pánikra és rémületre, hanem egy közlés az életigenlés és a remény értelmében.

(Joao püspökkel készült interjú, idézi a "Bote von Fatima", Regensburg, 1981 7/8. számból kivéve.

 
 
90A13W2 A titok csak a pápának szól Ottaviani bíboros

... kijelenthetem, hogy mindaz, amit széles körben terjesztenek, csak kitalálás... A titok ügyében csak a pápa illetékes, neki szánták. Õ volt a címzett. És ha a címzett nem határoz úgy, hogy "Ez az a pillanat, amikor elmondom a világnak", akkor nekünk az õ bölcsességére kell bíznunk, hogy az továbbra is titok marad.

(Alfredo Ottaviani bíboros, 1967. február 11-én. Idézet "Bote von Fatima", Regensburg, 1981. 7/8. szám.)

   
 
90A13W3 ... hogy óceánok földrészeket árasztanak el II. János Pál

Minden kereszténynek meg kellene elégednie azzal, ha a következõket tudja: Ha az olvasható, hogy óceánok egész földrészeket árasztanak el, hogy emberek egyik percrõl a másikra meghalnak, és pedig milliószámra, akkor valóban nem kellene többé a titok nyilvánosságra hozatala után vágyakozni.

(II. János Pál pápa 1980. évi németországi látogatása alkalmából, Sajtóközlemény 1992.5.9., dpa-Feature Rudolf Grimm)

 
 
90A13W4 Ismétlések Mária jelenéseinél Ratzinger bíboros

A bíboros (Joseph Ratzinger) közölte, hogy a pápák véleménye szerint a fatimai titok nem tartalmaz semmi olyant, amit a keresztény ember a Jelenések Könyvébõl már amúgy is ne ismerne.

Ratzinger, a Hittani Kongregáció elnöke,... mondta, hogy a titok tartalma megegyezik a Szentírással és már sok más Mária-jelenésben megismételte a Szûzanya.

(Sajtójelentés, 1984.11.12., Agentur)

Ha nem hozzák nyilvánosságra, legalábbis nem mostanában, akkor ez azért van, hogy ne lehessen összetéveszteni a vallásos jövendölést a szenzációhajhászással.

(Ratzinger; Sajtótájékoztató 1992.5.9., Rudolf Grimm, dpa)

 
90A13W5 2000-ben nem lesz apokalipszis Mons. Capovilla

Ki ismeri jelenleg a titkot? Lucia nõvér, II. János Pál pápa, Josef Ratzinger bíboros, Mons. Loris Francesco Capovilla

1997. október 20-án a torinói "La Stampa" interjút közölt XXIII. János pápa egykori titkárával, Monsignor Loris Francesco Capovillaval. A Fiat-konszernhez tartozó lap címként a következõt választotta:

XXIII. János egykori titkára: csak hárman vagyunk a világon, akik ismerjük a jövendölést (Megj.: Lúciáról megfeledkeztek).

Megmagyarázom nektek a harmadik fatimai titkot

Monsignor Capovilla: 2000-ben nem lesz apokalipszis.

Capovilla két megállapítását a szerkesztõ kiemelve hozta:

Ezenkívül Capovilla megemlítette Messorinak egy megjegyzését, amely szerint VI. Pál pápa a fatimai harmadik titok 21 sorát használta volna ahhoz a beszédhez, melyben az Egyházba behatolt sátán füstjérõl szólt.

Capovilla szerint a titok "négy vagy öt kézírásos oldalt" tesz ki.

Amikor annak idején XXIII. János pápa (a borítékot) felnyitotta, munkatársainak is megengedte, hogy elolvassák: Tardini, Dell'Acqua, Samoré az államtitkárságról, gyóntatója, Parente és Filippi a Szent Uffiziumtól, Capovilla, Agagianian, Monsignor Tavares.

 
 
90A13X A nagy Ítélet: A Fatimai Szûzanya harmadik titka  
Az Úr irgalmazzon nekünk!
 
 
 
 

Index 9 - - - Retour ETIKA Start