ETIKA

BISAYO CEBUANO

http://www.etika.com
31.10.1998

11P

AMAHAN NAMO

 

 

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong ngalan,
Umabut kanamo ang Imong ginharian,
Matuman ang Imong pagbuut dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag karong adlawa,
Ug Pasayloa kami sa among utang kanimo,
Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo,
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Hinonoa hiwasa kami sa dautan.
Hinaut pa unta.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start