ETIKA RON

RONGMEI

http://www.etika.com
19.1.1998 - India

11M1

HE RIUWE JAOJIAN RUAI

 

 

He riuwe jaojian ruai padikmei Mariam, Poubaomei ruai nangta induang lou the. Intumei pang khou nangthu san gaimeiya, khatni nangna bam khou kathai Jisu tei san gai meiye.

Inthanmei piu Mariam Raguang pui nuan mei nun aniu khang intao khatni aniu thei mei kagan khou huai neilouwo. Amen.

 

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start