ETIKA

TAGALOG

http://www.etika.com
31.10.1998

11P

AMA NAMIN SUMASALAN

 

 

Ama namin sumasalan git ka, sambahín ang ngalan mo, mapasa-amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupá para ng sa langit.

Bigyán mo kamí ngayón ng aming kakanin sa arawaraw at patawarin mo kamí ng aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagangkakautang sa amin at huwág mo kaming ipahintulot sa tuksó at tyadyá mo kami sa diláng masasamá. Stya nawá.

 

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start