ETIKA VT

VIETNAM

http://www.etika.com
25.10.1997

11P

 Lay Cha

 

 

 Lay Cha chúng toi o tren troi, chúng toi nguyen danh Cha ca sang, nuoc Cha tri den, vang y Cha duoi dat bang tren troi vay. Xin Cha cho chúng toi rày hang ngày dùng du, va tha no chung toi nhu chúng toi cung tha ke có no chung toi, lai cho de chung toi sa chuoc cam do, ben chua chúng toi cho khoi su du.

Amen.

L92A1

Antichristus

NOVUM TESTAMENTUM

 

Retour ETIKA Start